LogoJB500px
 
Algemene Voorwaarden Jachtbedrijf Nederland

1. Jachtbedrijf Nederland Jachtbedrijf Nederland is een eenmanszaak naar Nederlands recht die gevestigd is op de Frida Katzland 12 te (1705 JE) Heerhugowaard en die wordt gedreven door de heer H.A. Lamers. Jachtbedrijf Nederland heeft als doel het ondersteunen en adviseren van en het verlenen van diensten aan faunabeheereenheden, wildbeheereenheden en houders van een jachtakte in de zin van de Wet natuurbescherming.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Jachtbedrijf Nederland worden gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Uitvoering opdracht Een opdracht wordt, in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend geacht te zijn aanvaard en te zijn uitgevoerd door Jachtbedrijf Nederland, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Jachtbedrijf Nederland verbonden persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van artikel 7:409 BW zijn de aan Jachtbedrijf Nederland verbonden personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

4. Inspanningsverplichting Alle verbintenissen die Jachtbedrijf Nederland op grond van een opdracht op zich neemt worden geacht een inspanningsverplichting in te houden, tenzij in de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk is bepaald dat een bepaalde verbintenis een resultaatsverplichting inhoudt.

5. Resultaat werkzaamheden De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Jachtbedrijf Nederland uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.


6. Verwerking (persoons)gegevens De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Jachtbedrijf Nederland de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen Jachtbedrijf Nederland voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.

7. Inschakeling derden Jachtbedrijf Nederland is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen en is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen Jachtbedrijf Nederland en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. Jachtbedrijf Nederland zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken. De opdrachtgever vrijwaart Jachtbedrijf Nederland en de aan Jachtbedrijf Nederland verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever.

8. Derdengelden De aan Jachtbedrijf Nederland verbonden Stichting Beheer Derdengelden Jachtbedrijf Nederland is bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht derdengelden onder zich te houden. De opdrachtgever vrijwaart Jachtbedrijf Nederland en de aan Jachtbedrijf Nederland verbonden personen tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de eventuele insolventie of niet nakoming van de verplichtingen van de bank of financiële instelling waarbij de derdengelden zijn gestort.

9. Financiële vergoedingen De financiële vergoedingen waarop Jachtbedrijf Nederland in verband met de uitvoering van de opdracht aanspraak kan maken, worden vastgesteld overeenkomstig de vergoedingssystematiek die is opgenomen in de overeenkomst van opdracht. De door Jachtbedrijf Nederland gehanteerde tarieven worden jaarlijks herzien per 1 januari van het betreffende jaar.

10. Onkosten De door Jachtbedrijf Nederland betaalde onkosten ten behoeve van de opdrachtgever worden separaat bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

11. Facturatie Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is Jachtbedrijf Nederland zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen door Jachtbedrijf Nederland worden opgeschort indien de opdrachtgever de declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

12. Beperking aansprakelijkheid Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van Jachtbedrijf Nederland. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking van de betreffende aanspraken bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

13. Toepasselijk recht en geschillen De rechtsverhouding tussen Jachtbedrijf Nederland en een opdrachtgever, alsmede een eventuele aansprakelijkstelling, is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland.

14. Deponering algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68335229 en zijn te raadplegen op www.jachtbedrijf.nl.

                                                                                                                ***